Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING Go Dutch Label B.V.
Mei 2019
Go Dutch Label B.V. 

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Go Dutch Label B.V. – KvK-nummer 53887077, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, kantoorhoudende te 5211 ’s-Hertogenbosch aan de Gasselstraat 10 – verzamelt, verwerkt en met welk doel. 

Contactgegevens Go Dutch Label B.V. (hierna “Go Dutch Label”): 

Adres: Gasselstraat 10, 5211 KJ ’s-Hertogenbosch,
E-mail: info@go-dutch-label.nl
Telefoon: 0031 (0)73 2020026 

Gegevens

Bij het gebruikmaken van de diensten van Go Dutch Label, het bezoeken van haar website en/of het opnemen van contact met Go Dutch Label kan het voorkomen dat je gegevens, waaronder persoonsgegevens, bij Go Dutch Label achterlaat. Deze privacyverklaring ziet op die situaties. 

Persoonsgegevens die Go Dutch Label verwerkt

Afhankelijk van de diensten van Go Dutch Label waarvan je gebruikmaakt of van de reden waarom jij contact opneemt met Go Dutch Label, kan Go Dutch Label de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • IBAN-/bankrekeningnummer;
 • bedrijfsgegevens;
 • functie;
 • IP adres;
 • als gebruik wordt gemaakt van een door Go Dutch Label ter beschikking gestelde (dealer-)login: gegevens over het gebruik van de diensten en producten van Go Dutch Label die aldaar worden ingevoerd; bestellingen die worden geplaatst; contactgegevens; leveringsadressen; informatie die wordt ingevuld via een door Go Dutch Label ter beschikking gesteld open veld;
 • informatie die je zelf aan Go Dutch Label verstrekt door het invullen van een open veld of in een e-mail die je aan Go Dutch Label verzendt;
 • De verkregen persoonsgegevens worden volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. 

Persoonsgegevens van personen tot 16 jaar

Go Dutch Label heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. Het gebruik van de website van Go Dutch Label en/of het opnemen van contact met Go Dutch Label is, als je jonger bent dan 16 jaar, alleen toegestaan met (schriftelijke) toestemming van je ouders, voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger. Go Dutch Label kan niet controleren of een persoon 16 jaar of ouder is. Indien u als ouder, voogd of andere wettelijk vertegenwoordiger constateert dat Go Dutch Label gegevens verzamelt van een persoon waarvan u verantwoordelijk bent en die jonger is dan 16 jaar, verzoekt Go Dutch Label u contact met haar op te nemen, op een van de hiervoor aangegeven manieren, zodat Go Dutch Label de verzamelde gegevens op uw verzoek kan verwijderen. 

Doeleinden van de verwerking

Afhankelijk van de diensten waarvan je gebruik kan maken en maakt of de reden waarom jij contact opneemt met Go Dutch Label, worden de hiervoor genoemde gegevens voor een of meer van de hierna genoemde doeleinden verwerkt: 

 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent;
 • om producten te bestellen, de bestelling te verwerken en de bestelde producten te leveren;
 • om contact met je te kunnen opnemen over een bestelling, levering en/of anderszins indien dat nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • om je aan ons klantenbestand toe te voegen;
 • om je te informeren over wijzigingen in onze diensten en onze producten;
 • voor de financiële administratie van Go Dutch Label;
 • voor het aan jouw verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • voor het verwerken van jouw vragen, opmerkingen, klacht en daarover contact met je op te nemen.
 • om jouw sollicitatie te verwerken en daarover contact met je op te nemen.
 • ter verbetering van de door Go Dutch Label aangeboden diensten. 

Go Dutch Label zal jouw persoonsgegevens, zonder jouw toestemming, niet voor andere doeleinden gebruiken.

Persoonsgegevens delen met derden

Go Dutch Label zal jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet aan derden verstrekken, behoudens het navolgende. Jouw gegevens kunnen zonder jouw toestemming worden verstrekt aan derden voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de diensten van Go Dutch Label, waaronder doch niet uitsluitend, het leveren van geplaatste bestellingen of voor de reden dat jij contact met haar hebt gezocht. Daarnaast kan Go Dutch Label jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op grond van de geldende wet- of regelgeving verplicht is of in het geval dat dat (wettelijk) is toegestaan. 

In het geval dat Go Dutch Label jouw persoonsgegevens aan derden verstrekt, zorgt zij ervoor dat deze derde (met behulp van een overeenkomst) onder meer eenzelfde niveau als Go Dutch Label hanteert voor wat betreft de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens en deze persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gaat gebruiken dan waarvoor Go Dutch Label die gebruikt.

Beveiligen van persoonsgegevens 

Go Dutch Label heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, gebruik of verwerking van de door jou verstrekte persoonsgegevens tegen te gaan. 

Bewaren van persoonsgegevens

Go Dutch Label zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is. Hoe lang de gegevens worden bewaard zal afhangen van het doel waarvoor Go Dutch Label de gegevens heeft verzameld en/of van geldende wettelijke bewaartermijnen.

Jouw rechten

Je hebt onder andere het recht om: jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen; een verleende toestemming in te trekken; en/of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

Je kunt hiervoor een verzoek of bezwaar zoals hiervoor genoemd schriftelijk, per post of per e-mail op een van de hiervoor genoemde adressen, bij Go Dutch Label indienen. Go Dutch Label zal dit zo spoedig mogelijk oppakken.

Wijzigen privacyverklaring

Go Dutch Label is te allen tijde gerechtigd deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde privacyverklaring zal op de website van Go Dutch Label zijn in te zien.

Om van wijzigingen in de privacyverklaring van Go Dutch Label op de hoogte te blijven, adviseert Go Dutch Label om de privacyverklaring op haar website regelmatig te raadplegen.