Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Go Dutch Label B.V. en een wederpartij, verder te noemen “de koper” voor zover daar door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is van afgeweken;

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten;

1.3 Indien 1 of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, blijft het overige bepaalde bij deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing;

1.4 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient die situatie te worden benaderd in de geest van deze bepalingen;

1.5 Indien Go Dutch Label B.V. in een enkel geval en expliciet niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat geenszins dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Go Dutch Label B.V. in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Go Dutch Label B.V. zijn vrijblijvend. Go Dutch Label B.V. houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen van aangeboden producten en offertes te wijzigen.

2.2 Een offerte of een aanbieding vervalt (gedeeltelijk) indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is, ook na aanvaarding van de bestelling door Go Dutch Label B.V.

2.3 Bestellingen kunnen worden gedaan via een door Go Dutch Label B.V. aangewezen vertegenwoordiger, schriftelijk of via de webshop op www.go-dutch-label.nl. De bestelling wordt door Go Dutch Label B.V. bevestigd middels het verzenden van een orderbevestiging of de factuur voor de bestelde goederen. Go Dutch Label B.V. behoudt zich het recht voor om voorwaarden te verbinden aan het aanvaarden van een bestelling.

2.4 De in de aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen tussen Go Dutch Label B.V. en de wederpartij.

2.5 De in de aanbieding getoonde producten of foto’s van producten zijn een zo getrouw mogelijk weergave van de producten die aan de wederpartij geleverd zullen worden. De geleverde goederen door Go Dutch Label B.V. kunnen afwijken in kleur en/of afmeting. Dit kan niet als reden wordt aangemerkt voor retournering of annulering van de bestelling of de geleverde goederen. Evenmin is dit een geldige reden voor ontbinding van de overeenkomst met Go Dutch Label B.V.;

2.6 Na aanvaarding van een bestelling van de wederpartij door Go Dutch Label B.V. kan deze door de wederpartij niet meer geannuleerd worden.

3. LEVERING

3.1 Indien voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen is of opgegeven door Go Dutch Label B.V., is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Go Dutch Label B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk in gebreke te stellen opdat enig verzuim zou intreden met daarbij het stellen van een redelijke termijn voor levering;

3.2 De goederen worden steeds verzonden naar het door de koper opgegeven adres bij de bestelling;

3.3 Verzendkosten worden integraal doorberekend aan de koper, tenzij anders overeengekomen tussen de koper en Go Dutch Label B.V.

3.4 Go Dutch Label B.V. behoudt zich het recht voor om een bestelling in gedeeltes uit te leveren. Overeenkomstig worden dan tevens in gedeeltes de geleverde goederen aan de koper gefactureerd. Indien bij de bestelling aan de voorwaarden voor kosteloze levering is voldaan zal Go Dutch Label B.V. ook bij gedeeltelijke levering geen verzendkosten in rekening brengen;

3.5 Het is aan de koper niet toegestaan om de geleverde goederen aan derden (door) te leveren zonder uitdrukkelijke toestemming van Go Dutch Label B.V.

4. RECLAME / RETOUR / REPARATIES / GARANTIE 

4.1 De koper dient binnen 14 dagen na aflevering van de goederen na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst voldoen en Go Dutch Label B.V. binnen die periode schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte te brengen van eventuele onvolkomenheden;

4.2 Goederen die tijdens verzending beschadigd zijn geraakt dienen binnen twee weken na aflevering door de koper in de originele verpakking geretourneerd te worden aan Go Dutch Label B.V. Vervolgens zal Go Dutch Label B.V. de beschadigde c.q. gebrekkige goederen beoordelen of het transport de oorzaak is van de beschadiging en in dat geval de beschadigde goederen vervangen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, worden de beschadigde goederen gecrediteerd of worden er gelijkwaardigde goederen geleverd;

4.3 Indien binnen 6 maanden na aflevering niet-verkochte goederen gebreken blijken te vertonen, is de koper gerechtigd deze te retourneren ter kosteloze reparatie of vervanging. Of het gebrek reparatie of vervanging rechtvaardigt wordt beoordeeld door Go Dutch Label B.V. De verzendkosten komen voor rekening van de koper. Go Dutch Label B.V. stelt geen onderdelen ter reparatie ter beschikking aan de koper;

4.4 Indien de koper goederen ter reparatie of vervanging aanbiedt aan Go Dutch Label B.V. die reeds aan een consument verkocht zijn is de koper verplicht ook de aankoopbon aan Go Dutch Label B.V. te doen toekomen. Go Dutch Label B.V. zal enkel tot reparatie of vervanging overgaan voor zover de aankoop door de consument een termijn van twee weken niet overschrijdt;

4.5 Ieder verzoek tot reparatie dan wel vervanging wordt naar beoordeling van Go Dutch Label B.V. toe – of afgewezen. Bij afwijzing worden de opgestuurde goederen aan de koper geretourneerd;

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 Door Go Dutch Label B.V. geleverde of ter beschikking gestelde goederen blijven eigendom van Go Dutch Label B.V. totdat de koper aan alle verplichtingen uit de overeenkomst met Go Dutch Label B.V. deugdelijk is nagekomen;

5.2 De koper is niet bevoegd de goederen onder het eigendomsvoorbehoud op enig moment te verpanden of te bezwaren met andere rechten;

5.3 De koper is niet bevoegd de goederen onder het eigendomsvoorbehoud te verkopen en dient in te staan voor de deugdelijke opslag van de goederen. Het risico gaat over op de koper bij aflevering van de goederen;

5.4 Go Dutch Label B.V. heeft ten alle tijden toegang tot goederen onder het eigendomsvoorbehoud en is op ieder moment gerechtigd de goederen onder het eigendomsvoorbehoud terug in haar bezit te stellen. De koper zal hiertoe zijn medewerking verlenen.

6. BETALING

6.1 Voor zover niet anders overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum;

6.2 Tenzij anders overeengekomen dient de koper de factuur in haar geheel te voldoen op het door Go Dutch Label B.V. op de factuur aangegeven rekeningnummer;

6.3 Betalingen kunnen contant aan een door Go Dutch Label B.V. aangewezen en bevoegd persoon of via overboeking op het rekeningnummer van Go Dutch Label B.V. geschieden;

6.4 Indien betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn is de koper na het verstrijken van de betalingstermijn zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf die datum is de koper aan Go Dutch Label B.V. de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag;

6.5 Alle kosten van invordering van het door de koper verschuldigde hoofdsom inclusief rente komen voor rekening van de koper. De kosten ter verkrijging van het verschuldigde buiten rechte bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente, met een minimum van € 750,00 onverminderd het recht van Go Dutch Label B.V. om de werkelijk gemaakte kosten te innen bij de koper;

6.6 De door koper gedane betalingen zullen eerst worden aangewend ter voldoening van de rente en (incasso)kosten en pas vervolgens ter voldoening van de vervallen facturen;

7. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

7.1 De koper dient alle intellectuele en industriële rechten die rusten op de goederen te respecteren;

7.2 Go Dutch Label B.V. garandeert niet dat de aan de koper geleverde goederen geen inbreuk maken op enige intellectuele – of industriële eigendomsrechten van derden. Go Dutch Label B.V. kan niet worden aangesproken door de koper voor eventuele aanspraken van derden dienaangaande. Tevens is een aanspraak dienaangaande geen reden tot ontbinding of opschorting van de overeenkomst tussen Go Dutch Label B.V. en de koper.

8. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

8.1 Go Dutch Label B.V. is gerechtigd om de overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst indien de koper niet aan de verplichtingen uit de overeenkomst voldoet en/of indien er zich omstandigheden voordoen waarin redelijkerwijze niet van Go Dutch Label B.V. verlangd kan worden om de overeenkomst in stand te laten;

8.2 Go Dutch Label B.V. is gerechtigd om de overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard dan wel in surséance van betaling verkeert of surséance van betaling heeft aangevraagd. De koper dient Go Dutch Label B.V. in alle gevallen onverwijld op de hoogte te brengen indien bovenstaande situatie zich voordoet;

8.3 Indien zich omstandigheden voordoen waardoor de uitvoering van de overeenkomst door Go Dutch Label B.V. onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is, is Go Dutch Label B.V. bevoegd om zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst met de koper op te schorten of te ontbinden;

8.4 Indien de koper één of meer verplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt jegens Go Dutch Label B.V. worden alle openstaande vorderingen op de koper van Go Dutch Label onmiddellijk opeisbaar;

9. AANSPRAKELIJKHEID VOOR

9.1 Go Dutch Label sluit hierbij uit dat zij aansprakelijk zou zijn voor alle materiële en immateriële schade ontstaan als gevolg van de door Go Dutch Label B.V. geleverde goederen;

9.2 Indien Go Dutch Label B.V. desondanks verplicht zou kunnen worden eventuele schade te vergoeden, dan is deze verplichting beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Go Dutch Label B.V. effectief wordt uitgekeerd;

10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

10.1 Op de overeenkomsten tussen Go Dutch Label B.V. en de koper en op alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing;

10.2 Bij een eventueel geschil tussen Go Dutch Label B.V. en de koper zal uitsluitend de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch bevoegd zijn om kennis van de desbetreffende vordering te nemen.